Choc Box Cushion Pads

Black 2 Choc Box Cushion Pad - 78mm x 41mm x 3mm  
Black 4 Choc Cushion Pad also fits square base) 78mm x 82mm  
Black 6 Choc Cushion Pad - 112mm x 82mm  
Black 8 Choc Cushion Pad - 159mm x 78mm  
Black 9 Choc Cushion Pad (3 x 3 config) fits Square Wibalin Box 120mm x 112mm  
Black 12 Choc Cushion Pad - 159mm x 112mm  
Black 16 Choc Cushion Pad - 310mm x 82mm  
Black 16 Choc Cushion Pad Fits Square Wibalin Box - 159mm x 48mm  
Black 24 Choc Cushion Pad - 221mm x 159mm  
Black 25 Choc Cushion Pad fits Square Wibalin Box - 198mm x 183mm  
Black 36 Choc Cushion Pad fits Square Wibalin Box - 233mm x 218mm  
Black 48 Choc Cushion Pad - 312mm x 217mm